Skip to Navigation

Ananias of the 70, Apolytikion

Grouping: 
Troparia (Apolytikia) of the Saints

This Apolytikion is sung for the Holy Apostle Ananias of the Seventy, October 1st.  "O Holy Apostle Ananias, intercede with our merciful God . . . ."