Skip to Navigation

Andrew of Crete, Apolytikion

Grouping: 
Troparia (Apolytikia) of the Saints

This Apolytikion is sung for St. Andrew of Crete, July 4th.  "Thou hast shown thyself, O God-inspired Andrew . . . ."