Skip to Navigation

Anthimos, Apolytikion

Grouping: 
Troparia (Apolytikia) of the Saints

This Apolytkion is sung on September 3rd for the Hieromartyr Anthimos of Nicomedia, Prosomoion "While Gabriel was saying."  "O godly-minded Anthimos . . . ."