Skip to Navigation

Barnabas & Bartholomew, Apolytikion

Grouping: 
Troparia (Apolytikia) of the Saints

The Apolytikion of the Apostles Barnabas and Bartholomew.  "O holy Apostles Barnabas and Bartholomew . . . ."