Skip to Navigation

Apolytikia of the Resurrection

Resurrectional Apolytikion, Tone 3 (Kazan)

Resurrectional Apolytikion from the Kazan Byzantine Project, Tone 3/Third Mode.

Syndicate content