Skip to Navigation

Cosmas & Damian, Apolytikion

Grouping: 
Troparia (Apolytikia) of the Saints

This Apolytikion is sung for Ss. Cosmas & Damian of Rome on July 1st, and for Ss. Cosmas & Damian of Mesopotamia on November 1st.  "O ye silver-hating, wonder-working Saints . . . ."