Skip to Navigation

Cosmas the Hymnographer, Apolytikion

Grouping: 
Troparia (Apolytikia) of the Saints

The Apolytikion of Cosmas the Hymnographer, Bishop of Maïumam, October 14th.  "Thou hast shown thyself, O God inspired Cosmas . . . ."