Skip to Navigation

Jacob of Hamatoura, Apolytikion

Grouping: 
Troparia (Apolytikia) of the Saints

This is the Apolytikion (Dismissal Hymn) of St. Jacob of Hamatoura, October 13th, Prosomoion "Thy confession."  "As a cedar of Lebanon groweth, death of martyrdom thou didst not dismay . . . ."