Skip to Navigation

James the Apostle, Apolytikion

Grouping: 
Troparia (Apolytikia) of the Saints

This is the Apolytikion for both the Holy Apostle James, son of Alphaeus, October 9th, and the Holy Apostle James, brother of John the Theologion (son of Zebedee), April 30th.  "O Holy Apostle James . . . ."