Skip to Navigation

Kyriakos the Hermit of Palestine, Apolytikion

Grouping: 
Troparia (Apolytikia) of the Saints

This Apolytikion is for the Venerable Kyriakos the Hermit of Palestine, September 29th.  "Thou didst prove to be a citizen of the desert . . . ."