Skip to Navigation

Lazarus of Magnesia, Apolytkion

Grouping: 
Troparia (Apolytikia) of the Saints

The Apolytikion for the Venerable Lazarus the wonderworker of Magnesia, November 7th.  "In thy vigilant prayers . . . ."