Skip to Navigation

Matins, Kazan - Doxastikon and Theotokion at the Praises for Eothinon 04, Tone 4

Grouping: 
Matins, Kazan Byzantine Project

Doxastikon and Theotokion for the Fourth Eothinon at the Praises, Tone 4/Fourth Mode, from the Kazan Matins book.