Skip to Navigation

Matthew-Apostle & Evangelist, Apolytikion

Grouping: 
Troparia (Apolytikia) of the Saints

This is the Apolytikion of the Holy Apostle and Evangelist Matthew, November 16th.  "O Holy Apostle and Evangelist Matthew, intercede with our merciful God . . . ."