Skip to Navigation

Menas, Eugraphos & Hermogenes of Alexandria, Exaposteilarion & Theotokion

Grouping: 
Exaposteilaria

These are sung on December 10th for the Martyrs Menas, Eugraphos, and Hermogenes, Prosomoion "Thou who as God adornest."  "With thy fair-spoken discourse . . . ."