Skip to Navigation

Nektarios the Wonderworker, Apolytikion

Grouping: 
Troparia (Apolytikia) of the Saints

This is the Apolytikion sung on November 9th for St. Nektarios the Wonderworker.  "The offspring of Selyvria and the guardian of Aegina . . . ."