Skip to Navigation

Nilus the Faster of Sinai, Apolytikion

Grouping: 
Troparia (Apolytikia) of the Saints

This Apolytikion is sung for St. Nilus the Faster of Sinai, November 12th.  "The barren wilderness thou didst make fertile . . . ."