Skip to Navigation

Philip-the Holy Apostle, Apolytikion

Grouping: 
Troparia (Apolytikia) of the Saints

This Apolytikion is for the Holy Apostle Philip, November 14th.  "O Holy Apostle Philip, intercede with the merciful God . . . ."