Skip to Navigation

Prokeimenon-Orthros, Thou art a priest forever

Grouping: 
Prokeimena, Orthros-Lent-Saints

This Prokeimenon is sung at Orthros (Matins):  "Thou art a priest forever, according to the order of Melchizedek."