Skip to Navigation

Prokeimenon-Orthros, Wondrous is God In His Saints

Grouping: 
Prokeimena, Orthros-Lent-Saints

This Prokeimenon is sung at Orthros (Matins).  "Wondrous is God in His Saints, the God of Israel."