Skip to Navigation

Quadratos of the Seventy, Apolytikion

Grouping: 
Troparia (Apolytikia) of the Saints

This Apolytikion is the the Holy Apostle Quadratos of the Seventy, September 22nd.  "O Holy Apostle Quadratos, intercede with our merciful God . . . ."