Skip to Navigation

Sabbas the Sanctified, Apolytikion

Grouping: 
Troparia (Apolytikia) of the Saints

This Apolytikion is sung for St. Sabbas the Sanctified, December 5th.  "The barren wilderness thou didst make fertile . . . ."