Skip to Navigation

Sunday of the Samaritan Woman, Exaposteilaria

Grouping: 
Exaposteilaria

These are the two Exaposteilaria to be sung on the Sunday of the Samaritan Woman, 4th Sunday after Pascha.