Skip to Navigation

Theoktistos, Apolytikion

Grouping: 
Troparia (Apolytikia) of the Saints

This Apolytikion is sung on September 3rd for the Venerable Theoktistos, fellow ascetic with Euthymius the Great.  "The barren wilderness thou didst make furtile . . . ."