Skip to Navigation

Theotokion, O thou all-holy Bride of God

Grouping: 
Theotokia for Vespers & Orthros

The Theotokion from the Menaion, Tone 4.  "O thou all-holy Bride of God . . . ."