Skip to Navigation

Thomas-the Holy Apostle, Apolytikion

Grouping: 
Troparia (Apolytikia) of the Saints

This is the Apolytikion (Troparion) of the Apostle Thomas, October 6th.  "O Holy Apostle Thomas . . . ."