Skip to Navigation

Zachariah the Prophet, Apolytikion

Grouping: 
Troparia (Apolytikia) of the Saints

The Apolytikion of the Holy Prophet Zachariah, February 8th.  "Verily, we celebrate the memory of thy Prophet Zachariah . . . ."