Skip to Navigation

Zosimas of Palestine, Apolytikion

Grouping: 
Troparia (Apolytikia) of the Saints

This Apolytikion sung for the Righteous Zosimas of Palestine (who buried Mary of Egypt), April 4th.  "The barren wilderness thou didst make fertile . . . ."